Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Aan de handelaars, middenstand en ondernemers van Leuven

Aan de handelaars, middenstand en ondernemers van Leuven
Afdeling

Vanuit Vlaams Belang Leuven kunnen we alleen maar toejuichen dat ondernemers, handelaars, vrije beroepers en KMO-bedrijfsleiders mee nadenken over de economische toekomst van Leuven.

Een middenstands- en ondernemingsbeleid van een lokale overheid moet gebaseerd zijn op de krachtlijnen van een vereenvoudigde regelgeving, verminderde fiscale druk, een verhoogde veiligheid en een verhoogde bereikbaarheid.

Gelieve onderstaand enkele aandachtpunten terug te vinden waarmee we als verdediger van de belangen van de Leuvense ondernemingen en handelaars mee het voortouw willen nemen.

  • Ruimtelijke ordening
  • Mobiliteit
  • Samenwerking
  • Ondernemend en klantgericht.
  • Oneerlijke concurrentie nachtwinkels

• Winkels in centrum en aan de rand

Vlaams Belang Leuven wil dat het Leuvens stadsbestuur werk maakt van sterke winkelgebieden in het stadscentrum en deelgemeenten. Middenstand en lokale kleinhandel zijn een belangrijke schakel in sociale contacten. Het verdwijnen ervan tast het sociaal weefsel van Leuven aan. Een bloeiende detailhandel vormt mee het hart van onze stad en de deelgemeenten en moet dan ook maximaal gestimuleerd worden.

Versterking van de winkelgebieden in de stad en in de deelgemeenten staat niet haaks op handels- en ondernemingsinitiatieven in de periferie. Sommige winkels hebben nu eenmaal behoefte aan meer ruimte en passen niet in het winkelgebied van het centrum.

==> Gelet op de toegevoegde waarde van de kleinhandel voor het lokale sociale weefsel, wil Vlaams Belang dat Leuven werk maakt van sterke winkelgebieden in het centrum en de deelgemeenten.

• Leegstand in Leuven

Wanneer inwoners gevraagd wordt naar de prioriteiten die zij stellen aan een leefbare stad, scoort een voldoende en divers aanbod aan winkels zeer hoog. Ondertussen staat in het Leuvense winkelwandelgebied 1 op 12 winkels leeg (8%). Voor het Vlaams Belang is elk leegstaand pand is er één te veel.

Het is pas wanneer de leegstand in Leuven in de afgelopen maanden begon op te lopen en druk legde op het beeld en de uitstraling van de stad, dat het stadsbestuur is beginnen nadenken over mogelijke maatregelen. Dat is natuurlijk veel te laat. Korter op de bal spelen is onze boodschap. Het zoeken naar creatieve oplossingen en het voeren van een actief en gericht beleid tegen leegstand zijn een onderdeel van de oplossing.

Een lichtpunt is ook dat centra van steden die een uniek winkelaanbod aantrekkelijk weten te combineren met een mooi aanbod aan horeca én vlotte toegankelijkheid, de strijd tegen winkelleegstand kunnen winnen. Een toverformule bestaat niet, maar alles begint wel met de opmaak van een degelijk onderbouwd middenstandsplan.

==> Vlaams Belang Leuven wil dat het Leuvens stadsbestuur een uitdagend, maar realistisch lokaal middenstandsplan opmaakt. Daarin moet zeker meer oog zijn voor de bereikbaarheid van de handelszaken (zowel met de wagen, te voet als met de fiets), de mogelijkheid om betaalbaar te parkeren, de mogelijkheid voor handelaars om zich te vestigen in het centrumgebied, het integreren van horeca en evenementen, het herwaarderen van vergeten straten en pleinen en het aanwenden van digitale ondersteunde mogelijkheden.

• Bewoning boven winkels:

Vlaams Belang Leuven wil dat er werk wordt gemaakt van de effectieve bewoning van winkelpanden. Gelet op de groeiende groep aan jonge en oudere singles en alleenstaanden met kinderen, doet zich een opportuniteit voor. Bewoning zorgt voor sociale controle, een verhoging van het veiligheidsgevoel en potentiële klanten.

Het Vlaams Belang is voorstander van het financieel ondersteunen van “wonen boven winkel”-projecten zonder dit via een leegstandbelasting op te dringen aan de winkeleigenaars.

• Leuven staat nagenoeg stil

Vlaams Belang Leuven kan alleen maar vaststellen dat onze stad sinds de invoering van het circulatieplan heeft ingeboet op het vlak van bereikbaarheid. Inderdaad, wie dagelijks Leuven wil binnenrijden kan alleen maar vaststellen dat de toegangswegen naar Leuven overvol zitten. Dit heeft mee de perceptie versterkt dat het centrum nagenoeg onbereikbaar is geworden. Het steeds voortschrijdend autoluw beleid legt de stad lam.

Autoluw wordt op korte termijn autolam. In de afgelopen bestuursperiode heeft het Leuvens stadsbestuur de auto tot vijand van het centrum gedegradeerd. Automobilisten lijken in Leuven wel de “nieuwe rokers” te zijn: absoluut te weren via allerlei repressieve maatregelen zoals o.a. ANPR camera’s. Eenrichtingsstraten worden gewijzigd volgens de waan van de dag en straten worden geknipt zonder overleg.

Het stadsbestuur moet stoppen met auto’s uit het centrum te pesten door aanhoudend wijzigingen in de verkeerscirculatie aan te brengen.

De vastberaden ambitie van Sp.a en CD&V stadsbestuur om van Leuven het nieuwe Gent te maken doet Vlaams Belang werkelijk huiveren.

==> Vlaams Belang pleit voor een radicale ommezwaai in het Leuvense mobiliteitsbeleid en pleit voor een grondig aangepast circulatieplan waar er wél nog plaats is voor de auto, met voldoende aandacht voor de fiets en het openbaar vervoer.

• Bereikbaarheid waarborgen

Winkels mogen niet plots moeilijk bereikbaar of zelfs helemaal onbereikbaar worden, bijvoorbeeld als gevolg van wegen- of ingrijpende infrastructuurwerken. Het Leuvens stadsbestuur moet zo veel mogelijk alternatieve toegangswegen naar die zelfstandigen en ondernemers uitzetten en die duidelijk bewegwijzeren. Er kan een tijdelijke verkoopruimte in een leegstaand winkelpand worden aangeboden. Wanneer een zelfstandige buiten zijn wil om door acties van een overheid een aanzienlijk inkomensverlies lijdt, moet een realistisch berekende compensatie worden voorzien. Het Leuvens stadsbestuur moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen.

==> Vlaams Belang Leuven wil dat zelfstandigen, KMO’s en middenstanders, zonder administratieve rompslomp worden vergoed wanneer zij het slachtoffer zijn van erge hinder, bijvoorbeeld als gevolg van wegenwerken. Dat zelfstandigen hun zaak toch trachten open te houden tijdens de werken, mag hen niet uitsluiten van compensatie.

• Aanpassing parkeerbeleid

De bereikbaarheid van onze stad is voor het Vlaams Belang een prioriteit. Met een goed en veilig openbaar vervoer, maar óók met de wagen. Daarnaast moet er voldoende aandacht zijn voor veilige en goed onderhouden fiets- en voetpaden. Parkeren in Leuven is ondertussen nagenoeg overal betalend geworden. Voor het Vlaams Belang moet parkeren betaalbaar blijven en moet het bovengronds betalend parkeren teruggebracht worden tot 19u i.p.v tot 21u.

Het systeem ‘shop & go’ komt slechts in aanmerking voor een beperkt aantal handelszaken; het systeem werkt niet voor de horeca en langer winkelen. Ook de huidige 45 minuten parkeertijd moet worden opgetrokken naar 1 uur.

==> Vlaams Belang vindt dat het parkeerreglement eenvoudiger moet worden. De Leuvense parkeerreglementeringis een ingewikkelde zaak geworden met tal van formules die, samen met de hoge pakkans, vele bezoekers en inwoners afschrikt om nog naar het centrum te komen.

Concreet voorstel:

==> Oprichten van een onafhankelijke mobiliteitsraad.

Vlaams Belang wil een onafhankelijke mobiliteitsraad oprichten waarin ook de ondernemers en de zelfstandige handelaars een vaste vertegenwoordiging hebben.

• Betere communicatie en overleg.

Vlaams Belang stel vastdat de communicatie van het stadsbestuur naar de handelaars al verbeterd is. Van overleg in sommige dossiers inzake handel, ruimtelijke ordening en mobiliteit is momenteel echter totaal geen sprake of kan het overleg op zijn minst beter worden georganiseerd. Het moet voortaan anders en beter!

==> Vlaams Belang pleit ervoor om bestaande communicatie vanuit de stad verder uit te breiden tot een volwaardige thematische nieuwsbrief aan de Leuvense handelaars en dat de nieuwste communicatietechnieken daarvoor worden aangewend (zgn. “app”).

==> Vlaams Belang stelt voor om een Lokaal Economie Forum op te richten om startende ondernemers en handelszaken professioneel te begeleiden. In het volgende stadsbestuur komt er één schepen die het domein “lokale economie” als bevoegdheid heeft in plaats van de huidige versnippering over verschillende schepenen. De bevoegdheid lokale economie omvat middenstand, horeca, KMO, landbouw, toerisme en ondernemingen.

Bovendien moet er volwaardig handelsoverleg worden georganiseerd waarvan ook mobiliteit en ruimtelijke ordening onlosmakelijk deel uitmaken.

• Betrokkenheid van de horeca

De horeca wordt onvoldoende betrokken bij initiatieven die hen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen, zoals het evenementenbeleid. Dit moet absoluut anders.

==> Vlaams Belang pleit voor een nauwere samenwerking tussen de horeca en het stadsbestuur. Op deze manier krijgt de sector meer impact op beleidsbeslissingen. Het aanstellen van een horeca-coach is een eerste stap maar niet voldoende om een structurele samenwerking tussen het stadsbestuur en de horeca op te zetten.

Concreet voorstel:

==> Officieel moment van ontmoeting.

Vlaams Belang Leuven stelt voor om startende ondernemers en ondernemers of ondernemingen die naar Leuven verhuizen op regelmatige basis een officieel moment te bieden met het stadsbestuur.

• Ondernemers administratief bevrijden.

Een gunstig en klantgericht ondernemingsklimaat is alleen mogelijk wanneer administratieve overlast verdwijnt, regelgeving transparant is, handelaars niet staan voor een wildgroei aan belastingen en oneerlijke praktijken worden opgespoord en bestraft. Uiteraard erkent het Vlaams Belang dat het stadsbestuur zijn fiscaal kader moet afstemmen op de lokale financiële noden, maar een nodeloos ingewikkeld en onoverzichtelijk fiscaal scala verhoogt alleen maar de administratieve druk. Veel startende ondernemers stuiten op een enorme administratieve rompslomp.

==> Vlaams Belang Leuven wil dat Leuven zich inschrijft in het “only once”-principe. Het federale en Vlaamse niveau hebben dat principe al aanvaard, het Leuvens stadsbestuur moet zich daarbij aansluiten en daarin een voortrekkersrol opnemen. Zo dienen er geen gegevens meer opgevraagd te worden die al bij de overheid bekend zijn.

• Minder belastingen

Leuven kent allerlei lokale belastingen en retributies die specifiek van toepassing zijn op middenstand, handelaars, KMO en bedrijven.

Vlaams Belang zet zich af tegen vermomde belastingen, verdoken taksen en retributies en pestbelastingen. Belastingen moeten open en eerlijk worden gehanteerd.Taksen op ondernemingen die niet opwegen tegen de administratieve werklast die eraan vasthangt, zowel vanuit het oogpunt van de gemeente als van de handelaars, moeten worden afgeschaft. Belastingen die geïnd worden onder de noemer verkrotting, manifestaties, milieu, vervuiling, enz. moeten in de eerste plaats gebruikt worden voor het oplossen van het probleem waarvoor ze worden geïnd. Ze mogen niet dienen om louter de ‘algemene middelen’ van de stadskas te spijzen. Een bundeling van de bestaande en de afschaffing van de niet-kostendekkende bedrijfsbelastingen, maar ook meer fiscale eenvormigheid tussen de steden en gemeenten onderling zal leiden tot een grotere transparantie voor ondernemingen tegen een lagere fiscale en administratieve kost. Het is uiteraard ook belangrijk dat de federale noch de Vlaamse regering de kosten van eigen beleidsbevoegdheden afwentelen op de steden en gemeenten.

==> Vlaams Belang Leuven wil dat de lokale taksen die de middenstand en de horeca treffen, worden beperkt tot een maximum plafond.

Concreet voorstel:

==> Vlaams Belang wil de terrasbelasting afschaffen.

Containerpark.

==> Vlaams Belang Leuven looft de werking van de containerparken in Leuven. De openingsuren moeten evenwel worden herbekeken, zodat bijvoorbeeld ook zelfstandigen er terecht kunnen, ook met bestelwagens. Deze dienst moet aan hetzelfde tarief als datgene dat geldt voor de Leuvenaars worden aangeboden.

De zgn. ‘Fair Trade’

Eerlijke handel mag onze eigen Leuvense handelaars niet uitsluiten. Onder druk van het label ‘fairtrade gemeente’ richt het stadsbestuur zich voor de catering van vergaderingen, recepties en feestelijkheden te vaak uitsluitend op producten van één bepaalde wereldwinkel. Het label verlangt ook dat het gebruik van ‘eerlijke producten’ actief wordt gepromoot bij het personeel en de inwoners. Het stadsbestuur heeft er echter geen oog voor dat een bepaalde wereldwinkel zich in de afgelopen jaren ontpopte tot een commercieel bedrijf met de allures van een grootwarenhuis.

Vlaams Belang ziet geen enkele reden waarom het Leuvens stadsbestuur één bedrijf boven alle andere zou verkiezen op basis van iets anders dan een offerte waarin prijs en kwaliteit de voornaamste rol spelen. Het stadsbestuur moet ‘fair trade’ ook niet kaderen in zogenaamde ‘derdewereldprojecten’. Ontwikkelingssamenwerking is geen taak van de steden en gemeenten, dat is een taak van het Vlaamse niveau.

==> Vlaams Belang geeft de voorkeur aan onze eigen lokale handelaars en wil dan ook niet dat ‘een keuze voor eerlijke handel’ hen zou kunnen uitsluiten van leveringen voor de stad.

Vlaams Belang juicht beleidsmaatregelen die stimuleren in plaats van te sanctioneren absoluut toe. Zeker in de kader van handel, nijverheid en horeca liggen daar mogelijkheden. Anderzijds willen we dat er kordaat wordt opgetreden tegen oneerlijke concurrentie.

Zeker nachtwinkels geven al te vaak de indruk dat zij de handelsbepalingen niet al te nauw hoeven te nemen. Systematische controles op het naleven van de wettelijke voorschriften (zoals de handelspraktijkwet, regels van handelsrecht, fiscale wetgeving, illegale tewerkstelling) moeten erop toezien dat ook zij alles netjes volgens de regels laten verlopen.

Nachtwinkels maken geen deel uit van het normale economische leven. Het zijn surrogaten voor wie zonder tabak of alcohol zit. Nachtwinkels behoren niet tot de horeca en moeten zich daar ook geen plaats trachten te verwerven. Het kwam al vaker in de media naar voor dat nachtwinkels het niet zo nauw nemen met de openings- en sluitingsuren en met de verplichte rustdag. Ook het feit dat nachtwinkels tot vijf keer vaker betrapt worden op de verkoop van alcohol aan minderjarigen dan gewone handelszaken, kan niet getolereerd worden. Met dit gedrag maken ze zich schuldig aan oneerlijke concurrentie.

==> Vlaams Belang wil dat het stadsbestuur ondubbelzinnige convenanten afsluit met de uitbaters van nachtwinkels.

Nachtwinkels mogen geen uitweg zijn voor minderjarigen om toch makkelijk aan alcoholische dranken te geraken. Uitbaters van nachtwinkels moeten zichzelf een streng alcoholbeleid opleggen en de wetgeving daaromtrent strikt toepassen.

Nachtwinkels mogen niet open zijn tijdens braderieën, kermissen of andere grote publieke evenementen in hun buurt.

==> Vlaams Belang wil in Leuven het aantal nachtwinkels sterk beperken door het opleggen van de maximale openingstaks (12.500 euro) en een jaarlijks vestigingstaks (2.500 euro), een vestigings- en uitbatingsvergunning, de openingsuren streng te controleren en een ruime perimeter vast te leggen waarbinnen geen andere nachtwinkel kan uitgebaat worden. De maatregel moet, waar nodig, ook uitgebreid worden naar shishabars (theehuizen waar men de waterpijp kan roken), belwinkels, internetcafés en andere ‘imagoverlagende winkels’.